Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Aanvaarding en toepassing

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden al de overeenkomsten, offerten en bestellingen, en alle daaruit voortspruitende leveringen en aannemingswerken, beheerst door de hierna vermelde voorwaarden. Deze voorwaarden worden door de klant aanvaard door het loutere feit met STARDEKK NV te onderhandelen of een overeenkomst af te sluiten. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze voorwaarden in al haar geschreven en gedrukte bepalingen. De klant erkent dat deze voorwaarden de integrale tekst uitmaken van het tussen partijen tot stand gekomen akkoord, en alle voorgaande mondelinge of schriftelijke voorstellen of afspraken, evenals elke andere mededeling tot nog toe tussen partijen gedaan, vervangen en vernietigen. Behoudens uitdrukkelijke en andersluidende schriftelijke overeenkomst, hebben onderstaande contractvoorwaarden voorrang op de contractvoorwaarden voorkomende op de documenten van onze medecontractant en dienen deze laatste als niet bestaande te worden beschouwd.

1.2 Nietigheid

Eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

1.3 Totstandkoming overeenkomst

Wanneer een prijsofferte van STARDEKK NV ondertekend wordt door de klant, wordt een volledige en rechtsgeldige overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen. Hetzelfde geldt wanneer de werken worden uitgevoerd nadat een prijsofferte aan de klant werd verstuurd, behoudens onmiddellijk en aangetekend protest na de aanvang der werken. STARDEKK NV behoudt zich het recht voor de werken geheel of gedeeltelijk uit te voeren in onderaanneming, dit op onze eigen verantwoordelijkheid.

2. Termijnen

Offertes zijn vrijblijvend ten aanzien van STARDEKK NV, en zijn niet-verbindend voor de variabele kosten en prijzen. Uitvoeringstermijnen zijn aangegeven bij wijze van inlichting. Laattijdigheid geeft geen aanleiding tot schadevergoeding. Een abonnement gaat u steeds aan voor een minimum periode van één jaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, en wordt stilzwijgend voor eenzelfde periode verlengd. Het abonnement wordt jaarlijks gefactureerd, maandelijkse betaling is mogelijk maar enkel via domiciliering en een extra administratiekost. Annuleren dient per aangetekende brief te gebeuren drie maand vóór het verstrijken van het abonnement/ de overeenkomst.

3. Eigendom en intellectuele eigendomsrechten

Alle ontwerpen, studies, tekeningen, intellectuele eigendomsrechten, modules, software en configuraties blijven ten allen tijde eigendom van STARDEKK NV. Zij mogen in geen geval gebruikt, medegedeeld of gekopieerd worden, zelfs gedeeltelijk, zonder schriftelijke toelating van STARDEKK NV. Alle documenten die door STARDEKK NV werden opgesteld, van welke aard ook, blijven onze eigendom, en dienen op eerste verzoek aan ons terugbezorgd te worden. Het is verboden geplaatste teksten, afbeeldingen, beelden, logo’s en overige informatie toe te voegen aan websites ontworpen door STARDEKK NV die een eventuele schending van de intellectuele eigendomsrechten van derden inhouden. STARDEKK NV is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit de schending van intellectuele eigendomsrechten van derden. STARDEKK NV behoudt zich het recht voor om de geplaatste teksten, afbeeldingen, beelden, logo’s en overige informatie niet toe te laten c.q. te verwijderen van de website.

4. Eigendomsoverdracht

Eigendomsoverdracht betreffende geleverde goederen geschiedt slechts en uitsluitend bij de algehele betaling van zowel de hoofdsom als de verschuldigde intresten, schadebedingen en kosten. Tot zolang is het de klant verboden de goederen in pand te geven, of hun vrije beschikking door één of andere gestelde zekerheid te beperken of teniet te doen ten nadele van STARDEKK NV. De klant is evenwel vanaf levering verplicht de goederen tegen elk risico te verzekeren en te bewaren. De klant erkent uitdrukkelijk dat STARDEKK NV over een revindicatierecht beschikt dat in de ruimste zin van de door wet en reglementen voorziene mogelijkheden kan uitgeoefend worden.

5. Klachten

Klachten omtrent de gepresteerde diensten en zichtbare gebreken moeten binnen de drie werkdagen na uitvoering/levering aan STARDEKK NV gemeld worden, bij aangetekend schrijven. Bij gebreke hieraan is elke klacht van rechtswege verworpen. Eigen interventies van de klant heffen elke grond tot een eventuele klacht of aansprakelijkheid op.

6. Prijzen

Prijzen welke door STARDEKK NV in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van 15 dagen. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Tarieven door STARDEKK NV meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties tijdens normale werkuren zodat supplementen en meerwerken mogelijk zijn. Normale werkuren zijn van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u30 per werkdag met uitzondering van vrijdag: 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 15u30. Werkdagen zijn weekdagen, exclusief feestdagen.

7. Leverings -, betaal- en protesttermijnen

De door STARDEKK NV opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Iedere klacht betreffende de levering , van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan STARDEKK NV en dit per aangetekende brief. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan aangetekend geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in. Facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 1 % per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt. In geval van laattijdige betaling zal tevens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% op het openstaand factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR en een maximum van 2.500 EUR. Opzeggen van Uw jaarlijks abonnement dient uiterlijk 3 maand voorafgaand per aangetekende brief opgestuurd te worden naar STARDEKK NV. STARDEKK NV behoudt zich het recht voor haar prestaties op te schorten en de overeenkomst eenzijdig op te zeggen in geval van uitblijven van betaling, en kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor welkdanige schade.

8. Levering van software

Ingevolge het ondertekenen van de offerte erkent de klant voorafgaand door STARDEKK NV voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde software. De gebruiksvoorwaarden van standaard software die niet door STARDEKK NV wordt ontwikkeld maar die in het kader van de overeenkomst aan de klant in licentie wordt gegeven, zullen door de klant worden nageleefd. De klant erkent de software enkel voor zijn eigen interne bedrijfsprocessen te gebruiken. Geen gebruik is toegestaan door derden voor de bedrijfsprocessen van de klant. Een eventuele inbreuk op deze voorwaarden kan geenszins tot een aansprakelijkheid van STARDEKK NV leiden. Geen enkele overeenkomst met STARDEKK NV brengt een overdracht mee van enige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enige software, tenzij expliciet anders overeengekomen. STARDEKK NV of haar licentiegever, naar gelang het geval, blijven de volledige en exclusieve eigenaars van de software.

9. Registratie van domeinnamen

De registratie van domeinnamen met de ccTLD.be geschiedt volgens de reglementen van de VZW DNS BELGIUM. De klant heeft kennis genomen van en aanvaardt de algemene voorwaarden voor de domeinnaam registratie, beschikbaar op de website van DNS.be op de url www.dns.be, en verklaart dat STARDEKK NV hem heeft geïnformeerd aangaande deze algemene voorwaarden. Voor registratie van domeinnamen met de ccTLD.nl aanvaardt de klant onder dezelfde voorwaarden de regels uiteengezet op de URL .NL: http://www.nic.nl/sidn/flat/_shared_resources_Downloads/Vrijwaringverklaring_Bedrijfsdomeinna am_tekst_/vrijwverklbedr.txt De registratie van domeinnamen met TLD’s .com / .org/ .biz/ .net ./ nu/ .info/ .tv/ ... geschiedt volgens de reglement van de desbetreffende TLD. De klant heeft kennis genomen van en aanvaardt deze voorwaarden. STARDEKK NV draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden. De klant zal STARDEKK NV telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam.

10. Ongeoorloofd gebruik

De klant dient de aangeboden diensten, software en faciliteiten te gebruiken als een goede huisvader. De klant mag op geen enkele wijze van de aangeboden diensten, software, faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimten, aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van STARDEKK NV of derden. De activiteiten van de klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven. De klant verzekert te allen tijde dat geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, bestanden, programmatuur, meta-tags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op apparatuur ter beschikking gesteld door STARDEKK NV. Op eerste verzoek van STARDEKK NV zal de klant STARDEKK NV hiervoor vrijwaren (inclusief voor advocatenkosten) en op zijn eigen kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld tegen STARDEKK NV die hiermee verband houdt. Het gebruik van illegale bestanden zoals bijvoorbeeld Warez, MP3 sites en andere sites met illegale software zijn verboden. Deze opsomming is niet limitatief. Spamming is op al de door STARDEKK NV ter beschikking gestelde apparatuur en systemen streng verboden en lijdt tot directe afsluiting. De klant verzekert onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek van STARDEKK NV alsook aan elk redelijk verzoek van een derde tot verwijdering en/of aanpassing van eigen inhoud. De klant staat zijn recht af om enige schadevergoeding van STARDEKK NV te claimen. Zo laat STARDEKK NV bij wijze van voorbeeld op haar servers geen pornografisch materiaal toe, evenmin als illegale MP3-sites of sites van waarop zaken worden aangeboden welke strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden, dan wel welke een onrechtmatige praktijk uitmaken, evenmin mogen van op servers van STARDEKK NV activiteiten worden uitgeoefend welke inbreuken plegen op beschermde werken of welke strafbaar zijn gesteld op de Wet op de Informaticacriminaliteit.

11. Activiteit van Webhosting

De klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de bijzondere bepalingen betreffende de hosting en waarvan de klant kennis heeft kunnen nemen via de website met url www.stardekk.be evenals op de bestelbon inzake de webhosting.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Algemeen

In geen geval is STARDEKK NV aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. STARDEKK NV kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de Internet connectie door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het STARDEKK NV netwerk. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk en geoorloofd gebruik van het product, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van STARDEKK NV. STARDEKK NV zal ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met de STARDEKK NV gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet -geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van STARDEKK NV volgens of in verband met een met de STARDEKK NV gesloten overeenkomst zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de koopprijs of terugkerende kosten (i.e.. exclusief installatiekosten) van de dienstverlening over een periode van drie (3) maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat.

12.2 PCI COMPLIANCE

STARDEKK NV is een PCI compliant onderneming en handelt in kader van verwerking van betalingsgegevens conform de PCI COMPLIANCE- richtlijnen. Meer informatie vindt u op: https://www.pcicomplianceguide.org/ STARDEKK NV kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de diefstal van betalingsgegevens of voor handelingen in strijd met de PCI COMPLIANCE richtlijnen.

12.3 E-commerce

Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing op alles overeenkomsten met betrekking tot E-commerce waaronder bijvoorbeeld de webshop. Indien de partner van STARDEKK NV enige storing zou ontdekken, dan zal hij STARDEKK NV hiervan onmiddellijk telefonisch of per email op de hoogte. STARDEKK NV verbindt er zich alsdan toe om alles in het werk te stellen om hieraan te verhelpen, zonder dat STARDEKK NV ooit tot enige schadevergoeding en/of andere gevolgschade zou kunnen gehouden zijn. In geval van occasionele onderbrekingen, al dan niet ingevolge een overmachtssituatie, zal de partner STARDEKK NV hiervan onmiddellijk schriftelijk inlichten. In dit geval zal STARDEKK NV alles in het werk stellen om na ontvangst van de kennisgeving van de onderbreking, binnen een redelijke termijn de applicatie weer operationeel online te zetten. STARDEKK NV kan evenwel nooit tot enige schadevergoeding en/of enige gevolgschade, gehouden zijn in geval van dergelijke onderbreking. STARDEKK NV kan evenmin ooit aansprakelijk worden gesteld of tot enige schadevergoeding gehouden zijn in geval vertraging van verkoop, annulering van verkoop, dubbele verkoop, niet-beschikbaarheid van de verkochte goederen, overmacht of enige andere oorzaak. STARDEKK NV kan evenmin gehouden zijn tot betaling van gevolgschade.

13. Verwerking van persoonsgegevens

Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt STARDEKK NV, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant. Deze persoonsgegevens kunnen door STARDEKK NV tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat STARDEKK NV toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten. Indien de klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij dat laten weten op volgend adres: administratie@Stardekk.be. De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief te richten tot administratie@Stardekk.be. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden. STARDEKK NV behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

14. E-mailinglist

De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van de E-mailinglist daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van STARDEKK NV. Spamming is via het gebruik van E-mailinglist is streng verboden en lijdt tot directe afsluiting. STARDEKK NV kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het onrechtmatig gebruik van persoonlijke gegevens van derden door de klant.

15. Varia

De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met STARDEKK NV voor de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van STARDEKK NV. Indien een bepaling van een met STARDEKK NV gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen.

16. Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

STARDEKK NV kan enkel in rechte worden aangesproken voor de rechtbank van het rechtsgebied waar zijn maatschappelijke zetel is gevestigd. Voor zover STARDEKK NV als eisende partij optreedt zijn enkel het Vredegerecht over het Eerste Kanton te Brugge, De Rechtbank van Koophandel te Gent, Afdeling Brugge en de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge bevoegd. Enkel het Belgische recht is van toepassing.